isiZulu Tug of Life Izinselelo zempilo

Isishicilelo sesiZulu se-Tug-of-Life yibhukwana lokuzilibazisa elibhalwe ngendlela ehlukile elikusiza ukuthi ukwazi ukuthukulula bonke ubunzima bempilo ngokuhlonza izinselelo kanye nezisombululo.

  • Eyabantu abasesigabeni sokuthomba nabadala bayo yonke iminyaka
  • Iyakuhlomisa ukuze ukwazi ukulawula impilo yakho
  • Iyakusiza ukuthi wazi okumele ukwenze
  • Igxile ekukhuliseni injabulo, impumelelo kanye nokugculiseka
  • Ikusiza ekufinyeleleni emiphumeleni oyifunayo empilweni

Uma ungena enkundleni yempilo, uhlele ukwenzani? Uyabukela, uyadonsa, uyacasha noma uyabaleka? Njengoba ‘izimbangi’ ezehlukene zidonsela ngasohlangothini ezilithekhile, izinqumo ziyamemeza ukuze uzinake. Uzoqinisa wonke ama-Galvaniser owatholayo noma uzovuma ukunqotshwa ama-Challengers?

I-Tug-of-Life ivusa izinkulumo-mpikiswano mayelana nezinqumo nemiphumela. Indlela yayo efuna imiphumela ithinta izinkinga ezithile ukuze zikusize ukwazi ukuba nempilo elula nejabulisayo. Le ncwadi ikhuluma ngezinto ezisuka esigabeni sokuthomba, ubudlelwano, umsebenzi, ezempilo, ukuba umzali, okukamoya, imvelo kanye nokukhula ube mdala; kuya ezinkingeni ezikuphatha kabi kakhulu ezifana nezidakamizwa, ukuphuza utshwala ngokweqile, ubugebengu, izindaba zothando, INGCULAZI kanye nengcindezi.

Ukuphawula kwababuyekezi:

‘Inamandla, ixukuza umqondo, ishintsha impilo’
‘Iqukethe amatemu amasha’
‘Kumele ifundwe yinoma ubani oneminyaka eyi-10 kuya kweyi-100’

UMBHALI

U-Izabella Gates ngumbhali wezincwadi zochungechunge lwe-Life Talk ezidayisa kakhulu nezihunyushwe emhlabeni jikelele. Ungowesifazane ongusomabhizinisi osimeme, isikhulumi esigqugquzelayo aphinde abe ngumqambi wesithangami sezingxoxo ngempilo i-Life Talk Forum. U-Izabella usebenza kakhulu nentsha kanti futhi ujwayele ukuvela komabonakude nokuzwakala emsakazweni.

Excerpt from Cardinal Wilfrid Napier’s Foreword to Tug of Life (isiZulu edition)

Tug-of-Life is a very simple, graphic way of showing a young person how to make the right choices, beginning with the basic choice of what kind of person you want to be or become. Tug-of-Life gives you the tools to work out for yourself where you are going to take your life, by making the right choices, at the right time and for the right reasons.

Keep it close to you; keep it open or marked at the places where you need the greatest help, or where you know you can help someone else.

The greatest strength of the Tug-of-Life, is that it is there for everyone. Read it; study it; use it. Then show your friends and encourage them to get their own copy and use it too.

+Wilfrid Cardinal Napier OFM, Archbishop of Durban

M’ntomusha othandekayo ofunda lencwadi

Mhla eqala-ngqa u-Izabella Gates ukungichazela ngokuthi i-Tug-of-Life iyini futhi isebenza kanjani, ngaba nomuzwa wokuthi ingaba yikhambi ekwenzeni umehluko ezimpilweni zabantu abasha. Kwahlaluka kimi ukuthi ilikhambi elizosiza intsha (nabazali) ukuze bakwazi ukukhetha okuyikho emhlabeni onokuningi-ningi.

I-Tug-of-Life ingesize-nje abantu abasha ukuba babone izimpilo zabo ngendlela ehlukile, kodwa futhi ingabasiza ukulawula izimpilo zabo. Lokhu kungoba bazobe sebekwazi ukuthatha izinqumo ezinhle ezizobenza babe ngabesilisa nabesifazane abafanelekileyo kuleyomikhakha uNkulunkulu ababizele kuyo.

Ekuqaleni ngangingenasithombe emqondweni wami ukuthi ungakanani umehluko ongenziwa yi-Tug-of-Life. Kwaze kwaba mhla  ngethamela isethulo ngayo esasethulwa ngu-Izabella emhlanganweni wabaPriste besiFundaBhishobhi Esikhulu sasEThekwini. Indlela i-Tug-of-Life esebenza ngayo yaba sobala futhi kwacaca ukuthi kukhulu okungazuzwa abantu abasha uma bengayisebenzisa ukucaba indlela eya kwi-kusasa labo.

I-Tug-of-Life iyindlela ebonakalayo nelula kakhulu ekhombisa umuntu omusha ukuthi izinqumo angazithatha kanjani kusukela esinqumweni sokuqala sokuthi ufisa ukuba ngumuntu onjani. Ikunikeza izinsiza ukuze uhlele indlela enhle ezokuyisa kulokho okuhle ofisa ukuba yikho, ngesikhathi esifaneleyo nangezizathu ezilungile.

Manje usungazitholela incwadi ye-Tug-of-Life ngesiZulu uyisebenzise noma nini.  Mayibe seduze kwakho njalo. Mayihlale ivuliwe kumbe ibekwe uphawu kulawomakhasi aqukethe izingxenye lapho ubona ukuthi udinga kakhulu usizo kuzo kumbe ungazisebenzisa ukusiza othile omaziyo.

I-Tug-of-Life ifanele wonke umuntu. Ifunde, icwaningisise, isebenzise.  Gqugquzela nabanye ukuba bayisebenzise futhi bazitholele lencwadi.

Sengathi uNkulunkulu angakubusisa, akuhlenge, futhi akuhlahlamelise ukuze ube yilokho okuthandwa Nguye!

+Wilfrid Cardinal Napier OFM

UMbhishobhi    oMkhulu wasEThekwini

Share This